GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. listopada 2021.

Godina VIII - broj 12.Na temelju odredbe članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 46. stavka 1. Statuta Dječjeg vrtića More te članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10, 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića More

 

I.

Imenuje se JASNA CRNČIĆ za ravnateljicu Dječjeg vrtića More.

II.

Mandat ravnateljice traje četiri godine, a teče od 4. listopada 2021. godine.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

O b r a z l o ž e nj e

Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavilo je u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Ustanove dana 18. kolovoza 2021. godine javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića More. Rok za podnošenje prijava kandidata na raspisani natječaj je 8 dana od dana objave natječaja. U predviđenom roku, koji je počeo teći dana 19. kolovoza, a istekao danom 26. kolovoza 2021. godine zaprimljena je jedna prijava i to kandidatkinje Jasne Crnčić.

Prijava kandidatkinje otvorena je i razmatrana na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. rujna 2021. godine. Na temelju priložene dokumentacije utvrđeno je da je prijava kandidatkinje potpuna te udovoljava svim natječajnim uvjetima. Upravno vijeće Dječjeg vrtića More obavilo je razgovor s kandidatkinjom prije donošenja prijedloga odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića More.

Upravno vijeće uzelo je u obzir kontinuitet i iskustvo u odgojno-obrazovnom radu kandidatkinje Jasne Crnčić, njene stručne kompetencije i dosadašnje rezultate u vođenju ustanove, kao i visoku razinu suradnje sa svim stručnim dionicima te spremnost na promjene. Nadalje, kandidatkinja Jasna Crnčić iskazala je svekoliko poznavanje načina i procesa rada Ustanove, posjeduje jasnu viziju rada Dječjeg vrtića More, realno promišlja o trenutnom stanju i aktualnoj problematici odgojno-obrazovne djelatnosti u kontekstu rada dječjeg vrtića te ima dokazane stručne i organizacijske sposobnosti za uspješno vođenje Ustanove u predstojećem četverogodišnjem razdoblju.

Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/82
URBROJ: 2170-01-16-00-21-4
Rijeka, 30. rujna 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.