GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. listopada 2021.

Godina VIII - broj 12.Na temelju odredbe članka 13. stavka 2. Odluke o književnoj nagradi Drago Gervais („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/07 i 40/09) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10, 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 28. rujna 2021. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o dodjeli književne nagrade Drago Gervais

 

 

I.

 

Književna nagrada Drago Gervais za 2021. godinu dodjeljuje se kako slijedi:

  1. U kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela Književna nagrada Drago Gervais za 2021. godinu dodjeljuje se autorici Dori Šustić za rukopis pod naslovom „Praznina“.
  2. U kategoriji najboljeg objavljenog književnog djela na nekom od idioma čakavskoga narječja hrvatskoga jezika Književna nagrada Drago Gervais za 2021. godinu dodjeljuje se autorici Evelini Rudan za knjigu „Smiljko i ja si mahnemo (balada na mahove) “.

 

 

II.

 

Nagrada iz točke I. ove Odluke sastoji se od posebnog pisanog priznanja i novčane nagrade, a autorici iz točke I. podtočke 1. ove Odluke, pripada i pravo na objavljivanje književnog djela na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/146-5
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 28. rujna 2021.

 

 

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.