GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. listopada 2021.

Godina VIII - broj 12.Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispravak i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka

 

 

 

I.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka, na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2021. godine.

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/81
URBROJ: 2170-01-16-00-21-4
Rijeka, 30. rujna 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.