GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. listopada 2021.

Godina VIII - broj 12.Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2021. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENU I DOPUNU
Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke

 

 

I.

  

U Planu mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18, 4/19, 13/19 i 20/19) u točki VI. stavku 1. točki 1. iza podstavka 21. dodaje se novi podstavak 22. koji glasi:

„- Kozala, Ante Kovačića 21.“

Dosadašnji podstavak 22. postaje podstavak 23.

Točka 11. mijenja se i glasi:

„Dječji vrtić Žirafa, Ante Mandića 50,

– osnivač Marija Šimunović

Područni vrtić Žirafica

Ulica 1. maja 10.“

 

 II.

 

 

Ova Izmjena i dopuna plana stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/87
URBROJ: 2170-01-16-00-21-4
Rijeka, 30. rujna 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.