ISPRAVCI / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. listopada 2021.

Godina VIII - broj 12.Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke, koja je objavljena u “Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 11/21 od 23. srpnja 2021. godine, te se daje

 

 

 

I S P R A V A K
Odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova
Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

U točki I. Odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 11/21) umjesto imena: “Kristijan Smarčić” treba pisati ime: “Kristian Starčić”.

 

KLASA: 021-05/21-01/76
URBROJ: 2170-01-16-00-21-16
Rijeka, 9. rujna 2021.

 

 

 

U R E D   G R A D A
Pročelnica
Ureda Grada
Verena Lelas Turak, v.r.