GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 2. srpnja 2021.

Godina VIII - broj 10.Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 61. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. lipnja 2021. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o povjeravanju poslova zamjenici Gradonačelnika Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom povjeravam Sandri Krpan, zamjenici Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: zamjenica Gradonačelnika), obavljanje poslova iz djelokruga rada Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik), u području djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke koji se odnose na odgoj i školstvo, kulturu, sport i tehničku kulturu.

Zamjenica Gradonačelnika je odgovorna za obavljanje povjerenih poslova iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 2.

 

U obavljanju povjerenih poslova iz članka 1. ove Odluke, zamjenica Gradonačelnika je dužna pridržavati se uputa Gradonačelnika i podnositi redovito izvješće Gradonačelniku.

U obavljanju povjerenih poslova zamjenica Gradonačelnika je ovlaštena surađivati sa pročelnicima upravnih tijela i službenicima u čijem su djelokrugu rada povjereni poslovi te primati stranke, poslovne partnere i predstavnike drugih subjekata s kojima Grad Rijeka službeno komunicira i surađuje.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/93
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 11. lipnja 2021.

  

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.