GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 2. srpnja 2021.

Godina VIII - broj 10.Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispr., 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. i članka 55. stavka 3. i 4. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) te članka 4. stavka 1. i članka 32. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. lipnja 2021. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o osnivanju i izboru Mandatne komisije
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom osniva se Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) kao privremeno radno tijelo Gradskog vijeća.

 

 

Članak 2.

 

Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća podnosi Izvješće o provedenim izborima, o izabranim članovima Gradskog vijeća, o podnesenim ostavkama na dužnost člana Gradskog vijeća, o članovima Gradskog vijeća koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću člana Gradskog vijeća, o nastupu mirovanja mandata te o zamjenicima članova Gradskog vijeća.

 

 

Članak 3.

 

U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća biraju se:

– za predsjednicu

   Ljiljana Cvjetović

– za članove

   Nebojša Zelič

   Ivana Prica.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/61
URBROJ: 2170-01-16-00-21-3
Rijeka, 29. lipnja 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Pročelnica
Ureda Grada
Verena Lelas Turak, v.r.