GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 2. srpnja 2021.

Godina VIII - broj 10.Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispr., 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), članka 7. stavka 1. i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. lipnja 2021. godine donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izboru predsjednika, potpredsjednice
i članova Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

U Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se:

– za predsjednika

    Željko Jovanović

– za potpredsjednicu

    Tea Mičić Badurina

– za članove

    Vedran Vivoda

    Štefica Jagić Rađa

    Davor Štimac.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/64
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 29. lipnja 2021.

 

 

  

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.