GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 2. srpnja 2021.

Godina VIII - broj 10.Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispr., 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. i 48. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) te članka 11. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 29. lipnja 2021. godine, donijelo je  

 

 

O D L U K U
o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Ana Trošelj.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/62
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 29. lipnja 2021.

 

  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjedavajući sjednice
Gradskog vijeća
Željko Jovanović, v.r.