GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 2. srpnja 2021.

Godina VIII - broj 10.Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispr., 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. i 48. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) te članka 11. stavaka 1. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. lipnja 2021. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke
iz reda pripadnika nacionalnih manjina

 

 

 

I.

 

Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke iz reda pripadnika nacionalnih manjina bira se Željko Jovanović.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/63
URBROJ: 2170-01-16-00-21-3
Rijeka, 29. lipnja 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.