OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Petak, 4. lipnja 2021.

Godina VIII - broj 9.         REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
           Upravni odjel za
pomorsko dobro, promet i veze
KLASA: 342-01/20-01/129
URBROJ: 2170/1-07-02/6-21-6
Rijeka, 27. svibnja 2021.

 

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) – u daljnjem tekstu Uredba, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u predmetu usklađenja I. Dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu na području Grada Rijeke s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/20) izdaje

 

 

I. DOPUNU POTVRDE

 

kojom se potvrđuje da je I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu na području Grada Rijeka (KLASA: 023-01/21-04/87-80, URBROJ: 2170/01-15-00-21-1) od 24. svibnja 2021. godine u skladu s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/20).

 

Obrazloženje

 

Člankom 5. stavkom 2. Uredbe propisano je da godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom jedinica lokalne samouprave mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.           

 

Dana 26. svibnja 2021. godine Grad Rijeka dostavio je I. Dopunu Plana upravljanja pomorskim dobrom u 2021. godinu i dopunio svoj Plan upravljanja na način da se dodaju nove mikrolokacije za obavljanje djelatnosti na plaži Preluk pod rednim brojevima:

 

0.1 Ugostiteljstvo i trgovina – kiosk, montažni objekt veličine do 12 m2 i sl. – montažna nadstrešnica sa šankom, na k.č. 1395/1 k.o. Zamet,

0.2. Ugostiteljstvo i trgovina – pripadajuća terasa objekta, veličine do 40 m2, na k.č. 1395/1 k.o. Zamet,

0.3. Ugostiteljstvo i trgovina – ambulantna prodaja – škrinja, aparati za sladoled i sl., na k.č. 1395/1 k.o. Zamet,

0.4. Iznajmljivanje sredstava – daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl. – do 10 kom., na k.č. 1395/1 k.o. Zamet,

0.5. Ugostiteljstvo i trgovina – ambulantna prodaja – kolica/štand za brzu prehranu veličine do 2 m2, na k.č. 1395/1 k.o. Zamet.

 

Uvidom u dostavljenu I. Dopunu Plana upravljanja Grada Rijeke utvrđeno je da ista nije u suprotnosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/20).

 

 

 

                                                                                                                        Pročelnica
                                                                                                          Nada Milošević, dipl.iur., v.r.