OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 19. travnja 2021.

Godina VIII - broj 8.GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, OIB: 54382731928, kojeg zastupa gradonačelnik mr.sc.Vojko Obersnel (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade)

i

RI-PETROL d.o.o. iz Rijeke, Martinkovac 143/3, OIB: 59083099647, kojeg zastupa član uprave Jozo Kalem (u daljnjem tekstu: Investitor/Osiguravatelj)

sklopili su sljedeći

 

 

 

UGOVOR
o financiranju izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje

 

 

 

Članak 1.

 

Predmet ovoga Ugovora jest financiranje izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) te s tim u vezi reguliranje međusobnih odnosa Nositelja izrade Izmjena i dopuna Plana i Investitora/Osiguravatelja sredstava za Izradu izmjena i dopuna Plana.

Ovaj Ugovor zaključuje se temeljem članaka 63. stavka 2., 167. i 168. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) – u daljnjem tekstu: Zakon, članka 10. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje (“Službene novine Grada Rijeke broj 5/21) – u daljnjem tekstu Odluka o izradi i Ugovora o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje (u daljnjem tekstu: Ugovor o izradi Izmjena i dopuna Plana) zaključenog između Investitora/Osiguravatelja i Izrađivača izmjena i dopuna Plana.

 

 

Članak 2.

 

Ugovorne strane utvrđuju da je:

– Investitor/Osiguravatelj financirao izradu analiza, stručnih podloga i projekata u cilju realizacije vlastitog programa gradnje koje je izradilo ovlašteno trgovačko društvo Urbanistički studio Rijeka d.o.o. iz Rijeke, a koja su rješenja, kao i cjelokupna korespondencija između ugovornih strana, od strane Nositelja izrade prihvaćena kao podloga za izradu Izmjena i dopuna Plana,

– Investitor/Osiguravatelj izrazio namjeru da u cijelosti financira izradu Izmjena i dopuna Plana, sve u skladu s programom gradnje i prostorno-planskim rješenjima budućih Izmjena i dopuna Plana,

– Investitor/Osiguravatelj zaključio dana 15. ožujka 2021. godine s trgovačkim društvom Urbanistički studio Rijeka d.o.o. iz Rijeke, Strossmayerova 3, kao ovlaštenim izrađivačem prostornih planova (u daljnjem tekstu: Izrađivač) Ugovor o izradi Izmjena i dopuna Plana.

– Gradsko vijeće Grada Rijeke na 33. sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine, donošenjem Odluke o izradi, prihvatilo da se izrada Izmjena i dopuna Plana financira iz sredstava Investitora/Osiguravatelja.

 

 

Članak 3.

 

Temeljem ovoga Ugovora Nositelj izrade obvezuje se provoditi radnje koje su mu po Zakonu povjerene u nadležnost u cilju donošenja Izmjena i dopuna Plana, a sukladno prirodi ovoga Ugovora, naročito:

– u suradnji s Izrađivačem odlučiti o stručnom rješenju koje će se ugraditi u Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Plana i proslijediti na javnu raspravu,

– u svom sjedištu omogućiti uvid u Izmjene i dopune Plana te davati potrebna stručna obrazloženja i rješenja Izmjena i dopuna Plana Investitoru/Osiguravatelju, stručnoj i svekolikoj javnosti i drugim sudionicima u svim fazama njegove izrade,

– utvrditi prijedlog Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu i provesti proceduru javne rasprave te u suradnji s Izrađivačem sačiniti i pravovremeno objaviti Izvješće o javnoj raspravi,

– u suradnji s Izrađivačem odlučiti o stručnom rješenju koje proizlazi iz javne rasprave o Izmjenama i dopunama Plana i programa gradnje,

– utvrditi Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Plana te u suradnji s Izrađivačem pribaviti pozitivna mišljenja i suglasnosti na Izmjene i dopune Plana,

– obavještavati javnost, Investitora/Osiguravatelja i druge sudionike u postupku izrade/donošenja Izmjena i dopuna Plana te voditi drugu potrebnu korespondenciju,

– brinuti o rokovima izrade Izmjena i dopuna Plana utvrđenim Zakonom, Odlukom o izradi i Ugovorom o izradi Izmjena i dopuna Plana na način da osigura što kvalitetnije i brže donošenje Izmjena i dopuna Plana te

– po potrebi provesti i druge postupke i radnje s ciljem donošenja Izmjena i dopuna Plana.

 

 

Članak 4.

 

Investitor/Osiguravatelj temeljem ovoga Ugovora obvezuje se aktivno sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iznošenjem svojih programa/prijedloga Nositelju izrade u roku od 30 dana od dana sklapanja ovoga Ugovora.

Programi/prijedlozi Investitora/Osiguravatelja moraju biti utemeljeni na Odluci o izradi, programu gradnje te na pozitivnim propisima koji reguliraju područje prostornog planiranja/uređenja i na prostornim planovima šireg područja jer u protivnom ne obvezuju Izrađivača i Nositelja izrade.

 

 

Članak 5.

 

Investitor/Osiguravatelj u cijelosti snosi troškove izrade Izmjena i dopuna Plana sukladno Ugovoru o izradi Izmjena i dopuna Plana te se obvezuje da će, po potrebi, snositi troškove drugih stručnih podloga ukoliko se prema važećim propisima iste pokažu kao neophodne (npr. strateška studija i sl.) u cilju zakonitog donošenja Izmjena i dopuna Plana.

 

 

Članak 6.

 

U slučaju da uslijed objektivnih okolnosti budu produženi rokovi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana utvrđeni Odlukom o izradi i Ugovorom o izradi Izmjena i dopuna Plana, ugovorne strane su suglasne da se rokovi računaju prema novonastalim okolnostima, bez potrebe izmjene ovoga Ugovora.

 

 

Članak 7.

 

Sve sporove nastale temeljem ovoga Ugovora ugovorne strane rješavat će mirnim putem, u protivnom utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.

 

 

Članak 8.

 

Na sve ostale odnose koje ovaj Ugovor nije predvidio primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

 

 

Članak 9.

 

Ovaj Ugovor sastavljen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih tri (3) zadržava Nositelj izrade, dva (2) primjerka zadržava Investitor/Osiguravatelj sredstava, a jedan (1) primjerak dostavit će se Izrađivaču.

 

 

 

Članak 10.

 

Ovaj Ugovor objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

U Rijeci, 9. travnja 2021. godine
KLASA: 350-02/21-01/107
URBROJ: 2170/01-01-10-21-34

 

 

INVESTITOR/OSIGURAVATELJ                                                    NOSITELJ IZRADE: SREDSTAVA:

RI-PETROL d.o.o.                                                                              GRAD RIJEKA

Član uprave                                                                                        Gradonačelnik

 

Jozo Kalem, v.r.                                                                              mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.