GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 19. travnja 2021.

Godina VIII - broj 8.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. travnja 2021. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra na nekretnini u k.o. Zamet, označenoj kao k.č.br. 1067/40 površine 114 m2 upisanoj u z.k.ul. PI kao javno dobro, koja sukladno Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20 – ispravak), suglasnosti Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-02/20-01/586, URBROJ: 2170/01-01-10-21-6/SO, od dana 31.03.2021. godine i stanju u naravi, predstavlja dio građevne čestice na kojoj se grade solarni paneli za zagrijavanje tople vode radi rekonstrukcije toplane Malonji.

 

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno – knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/21-01/57
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 14. travnja 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.