GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 7. travnja 2021.

Godina VIII – broj 7.



Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva

  

Članak 1.

 

Grad Rijeka i Komunalno društvo Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom Rijeka, Dolac 14, OIB: 06531901714 (u daljnjem tekstu: KD Čistoća d.o.o.) sklopit će ugovor o prijenosu prava vlasništva nekretnina označenih kao:

– k.č.br.1496/4, šuma, površine 99 m2 upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase,

– k.č.br.1496/5, šuma, površine 346 m2 upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase,

– k.č.br. 1512/7, oranica, površine 18 m2, upisana u z.k.ul. 196 k.o. Plase i k.č.br. 1512/26, površine 86 m2, upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase (obje nastale cijepanjem ranije k.č.br.1512/7, oranica, površine 104 m2 upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase),

– k.č.br.1512/20, oranica, površine 134 m2 upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase,

– k.č.br.1512/8, oranica, površine 313 m2 upisana u z.k.ul. 1428, k.o. Plase,

– k.č.br.1512/15, oranica, površine 81 m2 upisana u z.k.ul. 1426, k.o. Plase,

– k.č.br.1526/9, dvorište, površine 350 m2 upisana u z.k.ul. 3811, k.o. Plase, suvlasništvo Grada Rijeke od 19/24 dijela, površine 277,08 m2

– k.č.br.1527/4, dvorište, površine 6 m2 upisana u z.k.ul. 4977, k.o. Plase,

– k.č.br.1527/10, dvorište, površine 525 m2 upisana u z.k.ul. 4977, k.o. Plase,

– k.č.br.1527/11, dvorište, površine 250 m2 upisana u z.k.ul. 5552, k.o. Plase,

odnosno sveukupne površine od 2.135,08 m2, na kojima se nalazi Komunalna garaža Škurinje u Rijeci, Osječka 55.

 

Članak 2.

 

Vrijednost nekretnina iz članka 1. ove Odluke iznosi ukupno 1.461.600,00 kuna.

 

Članak 3.

 

Utvrđuje se da će Grad Rijeka s osnova provedbe ove Odluke povećati svoj ulog u temeljnom kapitalu KD Čistoća d.o.o. sa iznosa od 18.708.100,00 kuna, za iznos od 1.461.600,00 kuna, na iznos od 20.169.700,00 kuna.

 

Članak 4.

 

Sve troškove u svezi sklapanja ugovora za provedbu ove Odluke snosit će KD Čistoća d.o.o.

 

Članak 5.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora sa KD Čistoća d.o.o. u svrhu provedbe ove Odluke.

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/21-01/53
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 31. ožujka 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.