GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 19. travnja 2021.

Godina VIII - broj 8.Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka i članka 58. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 14. travnja 2021. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o razrješenju članice i imenovanju člana
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka

 

 

I.

 

Razrješuje se Ivana Jurčić dužnosti članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka.

 

II.

 

Za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka iz reda osnivača, imenuje se:

 

– Sanjin Matijević.

 

III.

 

Član Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka iz točke II. ove Odluke imenuje se na rok do isteka mandata članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka.

 

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/80-78
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 14. travnja 2021.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.