GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 7. travnja 2021.

Godina VIII – broj 7.Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), članka 45. stavka 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 16/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 31. ožujka 2021. godine donijelo je

 

ODLUKU
o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2020. godinu

Članak 1.

 

Grad Rijeka je prema Financijskom izvještaju za 2020. godinu iskazao sljedeći financijski rezultat:

 

Račun

Naziv računa

Stanje na

31.12.2020. (u kn)

92211

Višak prihoda poslovanja

235.216.873,83

92213

Višak primitaka od financijske imovine

88.984.476,14

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

-464.714.088,62

922

Višak/manjak prihoda

-140.512.738,65

 

Članak 2.

 

Tijekom 2020. godine iz dijela ostvarenih prihoda poslovanja, u skladu s propisanom odnosno ugovorenom namjenom, financirana je nabava nefinancijske imovine, čime je u okviru istih izvora na računima 922 ostvaren i višak prihoda poslovanja i manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Sukladno stavku 1. ovoga članka, u svrhu knjigovodstvenog usklađenja na računima 922 provest će se preraspodjela rezultata na način da se viškom prihoda poslovanja na računu 92211 pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u okviru istog izvora financiranja, kako slijedi:

1. Dio utvrđenog viška prihoda poslovanja na računu 92211 iz članka 1. ove Odluke, u iznosu od 135.275.230,71 kuna, raspodijelit će se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine, i to:

– viškom prihoda poslovanja iz izvora financiranja opći prihodi i primici, pokrit će se manjak prihoda od nefinancijske imovine iz istog izvora u iznosu od 59.705.967,08 kuna,

– viškom namjenskih prihoda poslovanja pokrit će se manjak prihoda od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 75.569.263,63 kuna za sljedeće izvore financiranja: spomeničku rentu, naknadu za koncesije, komunalni doprinos, komunalnu naknadu, prihoda iz cijene komunalne usluge namijenjenih razvoju, prihoda od vodnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, naknade za gradnju građevina za gospodarenje otpadom, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika i prihoda od refundacija šteta.

2. Dio utvrđenog viška prihoda poslovanja na računu 92211 iz izvora iz članka 1. ove Odluke, financiranja opći prihodi i primici u iznosu od 33.521.157,56 kuna, raspodijelit će se za pokriće:

– manjka primitaka od financijske imovine utvrđenog na izvorima financiranja: opći prihodi i primici, komunalni doprinos i komunalna naknada, u ukupnom iznosu od 31.080.370,91 kuna,

– manjka prihoda poslovanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 2.440.786,65 kuna, koji je nastao podmirenjem obveza iz prethodne godine na teret tekućih prihoda (metodološki manjak).

 

Članak 3.

 

Tijekom 2020. godine iz dijela ostvarenih primitaka od zaduživanja i povrata zajmova, u skladu s propisanom odnosno ugovorenom namjenom, financirana je nabava nefinancijske imovine, čime je u okviru istih namjenskih izvora ostvaren i višak primitaka od financijske imovine i manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Sukladno stavku 1. ovoga članka, u svrhu knjigovodstvenog usklađenja na računima 922 provest će se preraspodjela rezultata na način da će se viškom primitaka od financijske imovine na računu 92213 pokriti manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u okviru istog izvora financiranja, kako slijedi:

1. Viškom primitaka od financijske imovine na računu 92213, koji nakon pokrića manjka primitaka od financijske imovine sukladno članku 2. stavku 2. točki 2. podstavku 1. ove Odluke iznosi 120.064.847,05 kuna, pokrit će se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 120.019.860,91 kuna u okviru namjenskih izvora financiranja: povrat zajmova – namjenski i namjenski primici od zaduživanja.

 

Članak 4.

 

Nakon provedbe preraspodjele sukladno člancima 2. i 3. ove Odluke, utvrđuje se sljedeći financijski rezultat za 2020. godinu:

 

Račun

Naziv računa

Stanje na

31.12.2020. (u kn)

92211

Višak prihoda poslovanja

68.861.272,95

92213

Višak primitaka od financijske imovine

44.986,14

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

-209.418.997,74

922

Višak/manjak prihoda

-140.512.738,65

 

Članak 5.

 

Struktura financijskog rezultata iz članka 4. ove Odluke, utvrđuje se prema namjeni kako slijedi (u kn):

                                                                                                                                                                               

Višak namjenskih prihoda

72.678.543,21

Manjak namjenskih prihoda

-57.508.025,64

Višak nenamjenskih prihoda

19.760.157,42

Manjak nenamjenskih prihoda

-175.443.413,64

Ukupno

-140.512.738,65

Članak 6.

 

Dio viška namjenskih prihoda iz članka 5. ove Odluke u iznosu od 8.611.917,15 kuna, rasporedit će se za sljedeće namjene:

– neutrošeni prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu od  1.527.856,45 kuna rasporedit će se za nabavu opreme i didaktičkog materijala za osnovne škole Grada Rijeke,

– neutrošeni prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu od 766.869,23 kuna rasporedit će se za radove na sanaciji krova i vanjske ovojnice objekta OŠ-SE Belvedere,

– neutrošeni prihod od naknade za gradnju građevina za gospodarenje otpadom u iznosu od 2.954.766,96 kuna rasporedit će se za sufinanciranje provedbe EU projekta „Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva Draga“,

– neutrošeni prihod od naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 548.070,30 kuna rasporedit će se za aktivnosti redovnog održavanja pomorskog dobra,

– neutrošeni prihod od pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 1.781.843,60 kuna rasporedit će se za sufinanciranje provedbe EU projekta „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T- objekt“,

– neutrošeni prihod od pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 651.997,74 kuna rasporedit će se za sufinanciranje provedbe EU projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine“,

– neutrošeni prihod od pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 31.344,26 kuna rasporedit će se za provedbu EU projekta „Promehs-promicanje mentalnog zdravlja u školama“,

– neutrošeni prihod od pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 349.168,61 kuna rasporedit će se za provedbu programa „Rijeka-Europska prijestolnica kulture 2020“.

 

Članak 7.

 

Raspored sredstava iz članka 6. ove Odluke planirat će se u izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu.

 

Članak 8.

 

Iskazani ukupni manjak prihoda iz članka 4. ove Odluke pokrivat će se sukcesivno u sljedećim proračunskim godinama sukladno važećem Planu mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke.

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

KLASA: 021-05/21-01/42
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 31. ožujka 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.