GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 19. travnja 2021.

Godina VIII - broj 8.Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (”Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09/, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 48.stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (”Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. travnja 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

1. Grad Rijeka prodat će nekretnine, u naravi građevinsko zemljišta u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke, ukupne površine 3.678,35 m2 u k.o. Zamet, označene kao:

– k.č.br. 763/12 površine 959 m2 , k.č.br. 763/23 površine 3 m2, k.č.br. 763/20 površine 65 m2, k.č.br. 764/2 površine 19 m2, k.č.br. 764/3 površine 13 m2 i k.č.br. 763/19 površine 36 m2, sve upisane kao vlasništvo Grada Rijeke u 1/1,

– k.č.br. 763/1 površine 5.298 m2, k.č.br. 763/11 površine 69 m2, k.č.br. 763/21 površine 2.154 m2, k.č.br. 763/17 površine 45 m2, k.č.br. 763/18 površine 27 m2, k.č.br. 763/22 površine 89 m2 i k.č.br. 763/16 površine 53 m2, sve upisane kao suvlasništvo Grada Rijeke u 2618/8064 dijela (površina suvlasničkog udjela 2.511,15 m2),

– k.č.br. 763/2 površine 107 m2, upisana kao suvlasništvo Grada Rijeke u 5442/8064 dijela (površina suvlasničkog udjela 72,20 m2),

za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 865,88 kn/m2, odnosno za 3.678,35 m2 građevinskog zemljišta u iznosu od 3.185.009,70 kn.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog 18. ožujka 2021. godine, utvrđuje se ARTURUS PROJEKT D.O.O., Zdenka Škreba 22, Zagreb, s kojim će Gradonačelnik Grada Rijeke, u ime Grada Rijeke sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

  

KLASA: 021-05/21-01/58
URBROJ: 2170-01-16-00-21-3
Rijeka, 14. travnja 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.