GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 1. travnja 2021.

Godina VIII - broj 6.Na temelju članka 9. stavka 1. Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja (“Narodne novine” broj 66/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 17. ožujka 2021. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o početku postupka vrednovanja
Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom pokreće postupak vrednovanja Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine (u daljnjem tekstu: Plan razvoja).

 

 

Članak 2.

 

Postupak vrednovanja Plana razvoja provest će se sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja (“Narodne novine” broj 66/19).

 

 

Članak 3.

 

Za Plan razvoja će se provesti sljedeće vrste vrednovanja:

– vrednovanje tijekom izrade,

– vrednovanje tijekom provedbe i

– vrednovanje nakon provedbe.

 

 

Članak 4.

 

Tijek postupka vrednovanja Plana razvoja utvrđen je Planom vrednovanja Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine, koji se nalazi u privitku (Privitak 1.) i čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/40-76
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 17. ožujka 2021.

  

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Privitak 1. – Plan vrednovanja Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine