GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 7. travnja 2021.

Godina VIII – broj 7.Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuje naknada za rad (u daljnjem tekstu: naknada) članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) i članovima radnih tijela Gradskog vijeća.

 

Članak 2.

 

Članovi Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad.

 

Članak 3.

 

Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju kako slijedi:

– predsjednik Gradskog vijeća u iznosu od 1.749,00 kuna neto mjesečno,

– potpredsjednici Gradskog vijeća u iznosu od 1.516,00 kuna neto mjesečno,

– ostali članovi Gradskog vijeća u iznosu od 1.166,00 kuna neto mjesečno,

– članovi radnih tijela Gradskog vijeća u iznosu od 350,00 kuna neto, za mjesec u kojem je održana sjednica radnog tijela i ako su bili nazočni sjednici, neovisno o tome koliko je sjednica ili nastavaka sjednica u tom mjesecu održano.

Osobe iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka nemaju pravo na naknadu za rad u radnom tijelu Gradskog vijeća.

 

Članak 4.

 

Član Gradskog vijeća koji ne opravda izostanak sa sjednice Gradskog vijeća ili sjednicu neopravdano napusti prije njezina završetka, ima pravo na isplatu 50% naknade iz članka 3. stavka 1. podstavka 3. ove Odluke, a preostali iznos naknade se prenamjenjuje i raspoređuje za financiranje programa iz područja socijalne skrbi ili zdravstvene zaštite u Gradu Rijeci, po odluci Gradonačelnika Grada Rijeke.

Član radnog tijela Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u samo jednom radnom tijelu Gradskog vijeća mjesečno.

 

Članak 5.

 

Osim prava na naknadu iz članka 2. ove Odluke, članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća pripada i pravo na dnevnicu, naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dohodak.

 

Članak 6.

 

Novčana sredstva za naknade iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke.

 

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 55/09, 26/10 i 48/11 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14).

 

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnika i župane.

 

KLASA: 021-05/21-01/35
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 31. ožujka 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.