GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 7. travnja 2021.

Godina VIII – broj 7.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja područja
Turanj – Kostabela

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja područja Turanj – Kostabela

 

Članak 1.

 

Obveza izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja područja Turanj – Kostabela (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je člankom 308. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20-ispravak) – u daljnjem tekstu: GUP.

Nositelj izrade Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

II. Razlozi donošenja Plana

 

Članak 2.

 

Ovaj Plan se donosi radi:

– osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim GUP-om,

– utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina stambene namjene i stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja te građevina javne i društvene namjene,

– definiranja javnih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja,

– poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

 

III. Obuhvat Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Površina obuhvata Plana iznosi 50,97 ha.

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

 

Članak 4.

 

Područje obuhvata Plana nalazi se na zapadnom dijelu grada Rijeke, a odvojeno je šumskim pojasom od neprekinutog izgrađenog građevinskog područja koje se proteže uz gotovo cijeli obalni dio grada. Navedeno područje nalazi se na padini, orijentiranoj prema jugo-zapadu, s koje se pružaju vizure na Kvarnerski zaljev. Predmetna lokacija je većim dijelom neizgrađena površina obrasla gustim, visokim raslinjem koje se proteže i izvan područja obuhvata Plana, na područje koje je GUP-om utvrđeno kao zaštitna šuma. Na manjem dijelu područja obuhvata Plana izgrađene su stambene građevine, smještene duž prometnice koja se odvaja od Istarske ulice, nastavlja uzbrdo ka sjeveru, a na najvišem dijelu područja obuhvata njena trasa mijenja pravac nastavljajući se nizbrdo prema jugu i spaja se na Ljubljansku cestu. Južno od Istarske ulice i Ljubljanske ceste, koje predstavljaju južnu granicu područja obuhvata Plana, nalaze se hotel te površina rekreacijske namjene – kupalište.

Infrastrukturna opremljenost područja obuhvata Plana je substandardna (uske i dijelom strme ulice s javnom rasvjetom i komunalnom infrastrukturom postoje samo na dijelu područja obuhvata), a izrada Plana prvi je korak u komunalnom opremanju područja.

Prometna dostupnost područja obuhvata Plana je vrlo dobra budući da postoji izravan cestovni pristup državnoj cesti D8 (Istarska ulica i Ljubljanska cesta).

Istočni dio južne granice predmetnog obuhvata udaljen je tek oko 50,0 m zračne linije od mora, dok se na zapadnom dijelu ta udaljenost povećava do 200,0 m.

 

V. Ciljevi i programska polazišta Plana

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– utvrditi uvjete gradnje novih građevina stambene namjene i stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja (trgovine, obrt, ugostiteljstvo, druge usluge te društveni sadržaji) te građevina javne i društvene namjene,

– planirati gradnju na način da se osiguraju kvalitetne vizure prema priobalju,

– utvrditi smještaj, uvjete rekonstrukcije i gradnje prometnica te poboljšati postojeću prometnu i drugu infrastrukturu,

– planirati infrastrukturno i komunalno opremanje,

– definirati smještaj glavne pješačke zone i drugih javnih površina te utvrditi uvjete njihovog uređenja,

– osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

Programska polazišta su sinteza urbanog modela utvrđenog temeljnim uvjetima određenim GUP-om i ocjene postojećeg stanja kako bi se postigla potpuna integracija krajolika, arhitekture i prometa.

 

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

 

Članak 6.

 

Plan je potrebno izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

programom gradnje,

– idejnim rješenjima cestovne, komunalne i javne infrastrukture,

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Grad Rijeka.

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

Članak 7.

 

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Plana.

 

 

VIII. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Plana

 

Članak 8.

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana utvrđuje se kako slijedi:

– Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih inspekcijskih poslova, Rijeka,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite, Rijeka,

– Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Zagreb

– Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

– Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Rijeka,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka,

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb,

– Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb,

– Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP

Elektroprimorje Rijeka,

– KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

– Energo d.o.o. Rijeka,

– KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

 

IX. Rokovi

 

Članak 9.

 

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:  

–  za izradu Nacrta prijedloga Plana – rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke, 

–  za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Plana – rok od 30 dana,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Plana – rok od 30 dana od provedene javne rasprave.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana za tijela iz članka 8. ove Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja Odluke. U slučaju da javnopravna tijela iz članka 8. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u predmetnom roku, smatrat će se da ih nemaju.

 

X. Zabrane i ograničenja zahvata u prostoru

 

Članak 10.

Tijekom izrade i donošenja Plana nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se mogu graditi nove građevine.

 

XI. Izvori financiranja

 

Članak 11.

 

Izrada Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Rijeke.

 

 

XII. Završna odredba

 

Članak 12.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/21-01/37
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 31. ožujka 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

Privitak 1. – Obuhvat Plana