GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 7. travnja 2021.

Godina VIII – broj 7. Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/03, 26/05 i 14/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17 i 21/19) stupio je na snagu Prostorni plan uređenja grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) utvrđena je člancima 75. i 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi:

– promjene namjene izdvojenog građevinskog područja Gospodarske, proizvodne – pretežito industrijske namjene oznake I1-1,

– izmjene uvjeta gradnje unutar izdvojenih građevinskih područja namijenjenih rekreaciji,

– izmjene oblika i površine građevinskih naselja,

– ispravka očite greške/propusta ili usklađenje s ostalim dijelovima Plana.

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 4.

 

Trgovačka društva PIK d.d. i Plodine d.o.o. planiraju međusobnu zamjenu i kupoprodaju nekretnina na način da se na lokaciji sadašnje pekare PIK d.d. na Podvežici omogući izgradnja objekta trgovačke namjene. Kako bi se navedeno moglo ostvariti, predlaže se promjena namjene u izdvojenom građevinskom području iz Gospodarske, proizvodne – pretežito industrijske namjene oznake I1-1 u Gospodarsku – pretežito trgovačku namjenu oznake K2.

Opredjeljenje Grada Rijeke u pogledu korištenja sportske infrastrukture usmjereno je prema korištenju infrastrukture u što većoj mjeri, neovisno o tome za koga je pojedini sadržaj izvorno građen ili opreman. Kroz razmatranja i postupke iznalaženja lokacije za pojedine sportske sadržaje na području grada utvrđeno je da je, uzimajući u obzir visoki stupanj izgrađenosti, potrebno razmotriti uvjete gradnje na područjima namijenjenom rekreaciji, naročito u kopnenom dijelu grada.

U postupku ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada, kao i prijedloga formiranja pojedinih građevnih čestica, utvrđena je potreba manje korekcije građevinskih područja naselja ili izdvojenih građevinskih područja.

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– izvršiti promjenu namjene koja će omogućiti provedbu planiranih zahvata,

– utvrditi odgovarajuće uvjete gradnje unutar izdvojenih građevinskih područja namijenjenih rekreaciji,

– izmijeniti oblike i površine građevinskih područja.

 

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 6.

 

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Grad Rijeka i Investitor.

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

Članak 7.

 

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

 

VIII. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 8.

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

– Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih inspekcijskih poslova, Rijeka,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite, Rijeka,

– Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka, Rijeka,

– Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

– Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb,

– Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb,

– Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Zagreb,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka,

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb,

– Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb,

– Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

– KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

 

IX. Rokovi

Članak 9.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:  

– za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke, 

– za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana – rok od 30 dana,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 30 dana od provedene javne rasprave.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 8. ove Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja Odluke. U slučaju da javnopravna tijela iz članka 8. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u predmetnom roku, smatrat će se da ih nemaju.

 

X. Izvori financiranja

Članak 10.

 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Rijeke i sredstava Investitora.

 

XI. Završna odredba

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/21-01/52
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 31. ožujka 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.