GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 19. travnja 2021.

Godina VIII - broj 8.Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne novine” broj 126/19 i 17/20) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 13. travnja 2021. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/17 i 8/20), u članku 3. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:

“Maja Malnar, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav, za članicu Stožera,“

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/55-78
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 13. travnja 2021.

 

  

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.