GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 7. travnja 2021.

Godina VIII – broj 7.Na temelju članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13, 33/13 i 13/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke

 

I.

Za članove Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost Grada Rijeke imenuju se:

– Daniela Perković, mag.mus., mag.musicol.

– Tonči Grabušić

– Ivan Popeskić.

 

II.

Za članove Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke imenuju  se:

– dr.sc. Mario Kovač

– Senka Baruška, dipl. scenski umjetnik – koreograf

– izv.prof.dr.sc. Maja Verdonik.

 

III.

Za članove  Kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke imenuju se:

– Ana Šegrt,  mag.cult.

– Iva Kraljević, mag.soc.

– Rea Rajčić  mag. art.

 

IV.

Za članove Kulturnog vijeća za književnu djelatnost Grada Rijeke imenuju se:

– dr.sc. Alica Kolarić

– Ivan Miškulin, mag.educ.philol.croat.et.hist.

– Rikardo Staraj.

 

V.

Za članove Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti Grada Rijeke imenuju  se:

– mr.sc. Daina Glavočić

– Damir Božić, prof.

– Vilma Bartolić, prof.

 

VI.

Za članove Kulturnog vijeća za inovativne djelatnosti i kulturne prakse Grada Rijeke imenuju se:

– mr. sc. Ingeborg Fülepp, mag.art.

– mr. sc. Ksenija Orelj

– Ana Jurčić, mag.cult.

 

VII.

 

Za članove  Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke imenuju se:

– dr.sc. Nana Palinić, izv.prof.

– dr.sc. Palma Karković Takalić

– Ivan Braut, magistar povijesti umjetnosti i mag.edu. povijesti.

 

VIII.

Mandat članova kulturnih vijeća  traje četiri godine.

 

IX.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/21-01/36
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 31. ožujka 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.