GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 7. travnja 2021.

Godina VIII – broj 7.Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (″Narodne novine“ broj 96/01 i 98/19), članka 12. stavka 3. Statuta ustanove Art-kino i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

 ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
javne ustanove Art-kino

 

I.

 

Za članove Upravnog vijeća javne ustanove Art-kino od strane osnivača imenuju se:

  • dr.sc. Boris Ružić
  • Helena de Karina, prof.

 

II.

 

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 021-05/21-01/41
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 31. ožujka 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća 
Andrej Poropat, v.r.