GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 1. travnja 2021.

Godina VIII - broj 6.Na temelju članka 12. Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja (“Narodne novine” broj 66/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 17. ožujka 2021. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju članova Tima za vrednovanje
Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine

                                                                                              

 

 

Članak 1.

 

Imenuju se članovi Tima za vrednovanje Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine (u daljnjem tekstu: Tim za vrednovanje).

 

 

Članak 2.

 

Provedba postupka vrednovanja Plana razvoja temelji se na načelima točnosti i cjelovitosti, učinkovitosti i djelotvornosti, odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, održivosti, partnerstva i transparentnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Obaveza Tima za vrednovanje je:

– izvještavati Grad Rijeku kao tijela nadležnog za izradu Plana razvoja i Odbor za vrednovanje u unaprijed utvrđenim vremenskim intervalima izvješćivanja.

– prije izrade konačnog izvješća održati najmanje dva izlaganja Odboru za vrednovanje,

– izraditi konačno izvješće o metodologiji istraživanja i o rezultatima istraživanja i analize te privremenim zaključcima.

 

 

Članak 3.

 

U Tim za vrednovanje imenuju se:

– Eda Rumora, voditeljica Tima

– Tatjana Perše, članica i

– Tajana Jukić Neznanović, članica.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/41-76
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 17. ožujka 2021.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.