GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 19. travnja 2021.

Godina VIII - broj 8.Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Osnovne škole – Scuola elementare “San Nicolo” i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 14. travnja 2021. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole – Scuola elementare “San Nicolo

 

 

I.

 

Za članove Školskog odbora Osnovne škole – Scuola elementare “San Nicolo” imenuju se:

– Maria Grazia Frank,

– Dunja Kučan Nikolić,

– Giuliana Marchig Matešić.

 

II.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 023-01/21-04/79-78
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 14. travnja 2021.

 

  

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.