GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 1. travnja 2021.

Godina VIII - broj 6.Na temelju članka 10. Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja (“Narodne novine” broj 66/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/31) Gradonačelnik Grada Rijeke, 17. ožujka 2021. godine, donio je

 

 

 

 

ODLUKU
imenovanju članova Odbora za vrednovanje
Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine

 

 

 

Članak 1.

 

Imenuju se članovi Odbora za vrednovanje Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine (u daljnjem tekstu: Odbor za vrednovanje).

 

 

Članak 2.

 

Provedba postupka vrednovanja Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine temelji se na načelima točnosti i cjelovitosti, učinkovitosti i djelotvornosti, odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, održivosti, partnerstva i transparentnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Obaveza Odbora za vrednovanje i Grada Rijeke, kao tijela nadležnog za izradu Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine je osigurati sukladnost postupka vrednovanja s opisom djelovanja, olakšati pristup potrebnim informacijama te osigurati kvalitetu vrednovanja kojeg će provoditi neovisno tijelo.

 

 

Članak 3.

 

U Odbor za vrednovanje imenuju se:

– Renato Kostović, predsjednik

– Dženet Brkarić, dopredsjednica i

– Helena Semion Tatić, članica.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/39-76
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 17. ožujka 2021.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.