GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 7. travnja 2021.

Godina VIII – broj 7.Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o kazalištima (″Narodne novine″ broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19), članka 38. stavka 2. i članka 50. stavka 3. Statuta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta
 Ivana pl. Zajca Rijeka

 

I.

 

Za člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka imenuje se Bojan Šober.

 

II.

Mandat člana Kazališnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje do isteka mandata članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/21-01/41
URBROJ: 2170-01-16-00-21-3
Rijeka, 31. ožujka 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.