GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 7. travnja 2021.

Godina VIII – broj 7.Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

 

 

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 3/19, 6/20, 11/20 i 16/20) iza članka 20. dodaje se članak 20a. koji glasi:

“(1) Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade ostvaruje obveznik plaćanja komunalne naknade koji je prvi puta počeo s obavljanjem poslovne djelatnosti od 01.01.2021. godine za poslovni prostor na području grada Rijeke u kojem se obavljaju sljedeće djelatnosti:

– djelatnosti iz područja informatičke tehnologije (IT sektor) koje su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti-2007. označene kao razredi 58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11, 26.20. i 95.11 i pripadaju djelatnostima propisanim člankom 9. i 10. ove Odluke čija je vrijednost ulaganja u dugotrajnu imovinu od 01.01.2021. veća od 1.000.000,00 kuna i koji zapošljavaju najmanje 5 novih zaposlenika na neodređeno vrijeme od 01.01.2021. godine,

– proizvodne djelatnosti propisane člankom 9. ove Odluke čija je vrijednost ulaganja u dugotrajnu imovinu od 01.01.2021. veća od 3.000.000,00 kuna i koji zapošljavaju najmanje 5 novih zaposlenika na neodređeno vrijeme od 01.01.2021. godine.

(2) Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade ostvaruje obveznik plaćanja komunalne naknade koji je ispunio uvjete iz stavka 1. ovoga članka i to u prvoj godini od ostvarenja uvjeta 100%, u drugoj godini od ostvarenja uvjeta 50%, a u trećoj godini od ostvarenja uvjeta 25%.

(3) Obveznik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade može podnijeti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke nakon što ostvari uvjete iz stavka 1. ovoga članka u razdoblju od dana stupanja na snagu ove Odluke do zaključno dana 31. prosinca 2024. godine.

(4) Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada uz zahtjev dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(5) Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada o zahtjevu za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade odlučuje rješenjem.

(6) Obveznik koji ostvari pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, a koji u poslovnom prostoru prestane obavljati djelatnost iz stavka 1. ovoga članka ili promijeni vrstu obavljanja djelatnosti u razdoblju za koje vrijedi oslobađanje od plaćanja komunalne naknade dužan je odmah po nastanku navedenih promjena pisanim putem obavijestiti Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke radi provođenja odgovarajućeg postupka.

(7) Ako obveznik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne postupi u skladu s odredbom stavka 6. ovoga članka Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada će, nakon provedenog postupka, donijeti rješenje o obvezi komunalne naknade za razdoblje za koje je obveznik ostvario oslobađanje od plaćanja.”

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/21-01/31
RBROJ: 2170-01-16-00-21-4
Rijeka, 31. ožujka 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.