GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 7. travnja 2021.

Godina VIII – broj 7.Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (“Narodne novine” broj 19/98, 50/12 i 89/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o dopuni Odluke o grobljima

 

 

Članak 1.

U Odluci o grobljima (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/19) u članku 8. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

“Osoba iz stavka 2. ovoga članka koja u propisanom roku podnese zahtjev za korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme ne plaća jednokratnu naknadu za korištenje grobnog mjesta iz članka 11. stavka 1. ove Odluke.”

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/21-01/30
URBROJ: 2170-01-16-00-21-4
Rijeka, 31. ožujka 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.