GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 7. travnja 2021.

Godina VIII – broj 7.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O DODJELI ZLATNE PLAKETE „GRB GRADA RIJEKE“

 

 Dobitnik Zlatne plakete „Grb Grada Rijeke“ u 2021. godini je

Antonio Mozina

za izniman doprinos glazbenoj umjetnosti i promicanju ugleda Grada Rijeke.

KLASA: 021-05/21-01/33

URBROJ: 2170-01-16-00-21-9

Rijeka, 31. ožujka 2021.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

 Andrej Poropat, v.r.