GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 1. travnja 2021.

Godina VIII - broj 6.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 16/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 16. ožujka 2021. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduživanje KD Čistoća d.o.o.
kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduživanje KD Čistoća d.o.o. putem dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 6.200.000,00 kn kod Erste&Steiermarkische bank d.d., za financiranje nabavke opreme za gospodarenje otpadom, pod slijedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita:

dugoročni kunski kredit, s fiksnom kamatnom stopom

Iznos kredita:

6.200.000,00 kn

Korištenje kredita:

sukcesivno, počevši od 30.06.2021. do 30.06.2022.

Rok otplate:

6 godina, uključujući poček

Poček:

1 godina, nakon iskorištenja kredita

Plaćanje glavnice:

20 jednakih tromjesečnih rata

Plaćanje kamata:

kvartalno – od dana korištenja do roka vraćanja

Obračun kamata:

obračun kamata obračunava se proporcionalnom metodom na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 360 dana u godini

Nominalna kamatna stopa:

1,10 % (godišnja, fiksna)

Ukupni iznos kamata:

320.113,74 kn

Naknada za rezervaciju sredstava:

0,00 kn

Naknada za odobrenje kredita:

0,00 kn

Ukupan iznos kredita s kamatama i naknadama:

6.520.113,74 kn

Instrumenti osiguranja kredita:

Izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica)

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/38-76
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 16. ožujka 2021.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.