GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 7. travnja 2021.

Godina VIII – broj 7.Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Općih uvjeta isporuke
 komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
na području grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

Daje se prethodna suglasnost na Izmjenu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke, koju je utvrdila Uprava TD RIJEKA plus d.o.o. dana 19. ožujka 2021. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/21-01/51
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 31. ožujka 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.