GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 7. travnja 2021.

Godina VIII – broj 7. Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsk -goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta isporuke
komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika

 

Članak 1.

 

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene Općih uvjeta isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika, koje je utvrdila Uprava KD Autotrolej dana 17. ožujka 2021. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

KLASA: 021-05/21-01/39
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 31. ožujka 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
G
radskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.