GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 1. travnja 2021.

Godina VIII - broj 6.Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. ožujka 2021. godine, donio je

 

 

 

IZVJEŠĆE
O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE
NA PODRUČJU GRADA RIJEKE ZA 2020. GODINU

 

 

 

* Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2020. godinu
nalazi se na dnu stranice* 

 

 

 

KLASA: 023-01/21-04/49-77
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 29. ožujka 2021.

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2020. godinu