GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 7. travnja 2021.

Godina VIII – broj 7.grb
R E P U B L I K A   H R V A T S K A

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

 GRAD RIJEKA

Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/45

URBROJ: 2170-01-16-00-21-2

Rijeka, 31. ožujka 2021.

 

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 30. i 31. ožujka 2021. godine razmatralo je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu te je donijelo sljedeći

 

 

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za  2020. godinu.

 

Predsjednik Gradskog vijeća
 Andrej Poropat, v.r.

 

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu