OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 19. travnja 2021.

Godina VIII - broj 8.



Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20) direktor trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana 7. travnja 2021. godine, donio je

 

 

IZMJENU

Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i
u javnim garažama na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke broj 10/19 i 5/21) – u daljnjem tekstu: Opći uvjeti, članak 30. mijenja se i glasi:

Kupnja cjelodnevne karte obavlja se:

– plaćanjem cijene putem transakcijskog računa ili gotovinskim plaćanjem i preuzimanjem karte od strane korisnika neposredno kod ovlaštene osobe Trgovačkog društva,

– automatskom kupnjom,

– putem GSM operatera,

– putem web platforme,

– putem mobilne aplikacije,

– putem maloprodajnih objekata,

a sukladno odredbi članka 29. stavcima 3., 5., 6., 7. i 8. ovih Općih uvjeta.

 

 

Članak 2.

 

Ova Izmjena Općih uvjeta objavit će se u Službenim novinama Grada Rijeke i na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr te na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Trgovačkog društva, www.rijeka-plus.hr.

 

 

Članak 3.

 

Ova Izmjena Općih uvjeta stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Rijeke.

 

 

Urudžbeni broj: UP 0569/21-8
Rijeka, 7. travnja 2021.

 

 

Direktor
Željko Smojver, v.r.