GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 7. travnja 2021.

Godina VIII – broj 7.Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2020. GODINU

 

I. OPĆI DIO

Članak 1.

                                                                                 

Proračun Grada Rijeke za 2020. godinu ostvaren je, kako slijedi:         

                                                    

*Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu se nalazi na dnu stranice*

 

KLASA: 021-05/21-01/40
URBROJ: 2170/01-16-00-21-2
Rijeka, 31. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu