GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 7. travnja 2021.

Godina VIII – broj 7.Na temelju odredbe članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

 

Detaljni plan raspodjele
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba
u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu

Članak 1.

 

Detaljnim planom raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Detaljni plan raspodjele) utvrđuje se raspodjela sredstava po aktivnostima i korisnicima.

Tablični prikaz Detaljnog plana raspodjele iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

 

Članak 2.

Ovaj Detaljni plan raspodjele stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/21-01/47
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 31. ožujka 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu