GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 17. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 5.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), te članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnice Ureda Grada, Gradonačelnik Grada Rijeke, 17. ožujka 2021. godine, donio je

 

 

 

PRAVILNIK
o unutarnjem redu Ureda Grada

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuje unutarnje ustrojstvo Ureda Grada (u daljnjem tekstu: Upravno tijelo), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te ostala pitanja od značaja za rad Upravnog tijela.

 

 

Članak 2.

 

U Upravnom tijelu obavljaju se poslovi određeni zakonom, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke, ovim Pravilnikom i drugim propisima.

 

 

Članak 3.

 

Izrazi sa rodnim značenjem koji se koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kod donošenja rješenja kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika koristi se naziv radnog mjesta u rodu koji odgovara spolu službenika raspoređenog na to radno mjesto.

 

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNOG TIJELA

 

 

Članak 4.

 

U Upravnom tijelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

1.Direkcija za odnose s medijima, online komuniciranje i projekte transparentnosti rada uprave, u kojoj se obavljaju poslovi informiranja građana putem medija i online komunikacijom na gradskim web portalima i društvenim mrežama te poslovi vođenja i razvoja projekata koji u cilju imaju povećanje transparentnosti rada uprave.

2. Služba za koordinaciju poslova Urbane aglomeracije Rijeka, u kojoj se obavljaju poslovi koordinacije svih tijela Urbane aglomeracije Rijeka i radnih timova Urbane aglomeracije Rijeka.

 

 

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

 

 

Članak 5.

 

Upravnim tijelom upravlja pročelnik, direkcijom voditelj-ravnatelj direkcije, a službom voditelj službe.

Za zakonitost i učinkovitost rada Upravnog tijela pročelnik odgovara gradonačelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada direkcije voditelj – ravnatelj direkcije odgovara pročelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada službe voditelj službe odgovara pročelniku.

 

 

Članak 6.

 

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom odnosno u razdoblju odsutnosti pročelnika, gradonačelnik imenuje osobu koja će privremeno obavljati iste poslove i to iz reda službenika zaposlenih u Upravnom tijelu.

 

 

IV. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNA MJESTA

 

 

Članak 7.

 

Na radna mjesta ustrojena u Upravnom tijelu mogu se primati i raspoređivati osobe koje ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.

 

 

Članak 8.

 

Postupak prijma u službu provodi se u skladu sa zakonom i planom prijma u službu koji za svaku kalendarsku godinu utvrđuje gradonačelnik.

Radna mjesta na neodređeno vrijeme popunjavaju se putem natječaja, a radna mjesta na određeno vrijeme putem oglasa.

Natječaj se obvezno objavljuje u „Narodnim novinama“, na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke, a oglas putem nadležne službe za zapošljavanje i oglašavanjem na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke.

Rok za podnošenje prijava na natječaj i oglas je osam dana od dana objave.

 

 

Članak 9.

 

Uvjerenje kojim osoba koja se prijavila na natječaj odnosno oglas dokazuje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od tri mjeseca od dana objave natječaja odnosno oglasa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu, a troškove izdavanja uvjerenja snosi Grad Rijeka.

 

 

Članak 10.

 

Prilikom prijma u službu, pročelnik je dužan službenika upoznati sa propisima u svezi s službeničkim odnosima, organizacijom rada te propisima o zaštiti na radu.

 

 

Članak 11.

 

Službenici se primaju u službu uz probni rad u skladu sa zakonom.

Za vrijeme probnog rada službenika ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova radnog mjesta na koje je primljen.

Probni rad službenika prati i ocjenu o njegovu radu donosi stručni tim od tri člana, koji imenuje pročelnik Upravnog tijela, a u kojem se obvezno nalazi neposredno nadređeni službenik.

Probni rad pročelnika prati i ocjenu o njegovu radu donosi gradonačelnik.

Ako stručni tim ocjeni da osoba na probnom radu ne ostvaruje prosječne rezultate rada odnosno da njegove radne i stručne sposobnosti ne udovoljavaju zahtjevima za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen dostaviti će prijedlog pročelniku za prestanak rada najkasnije do posljednjeg dana probnog rada.

Službeniku koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan zbog opravdanih razloga (bolest i drugi opravdani razlog), probni rad može se produžiti za onoliko vremena koliko je bio opravdano odsutan.

 

 

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

 

Članak 12.

 

Prilog ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Upravnom tijelu, koja sadržava nazive i opise poslova radnih mjesta ustrojenih u Upravnom tijelu, broj izvršitelja, stručne uvjete za raspored na radna mjesta, te druge opise razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

 

Članak 13.

 

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima na to radno mjesto uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

 

 

VI. OSTALA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD UPRAVNOG TIJELA

 

 

Članak 14.

 

Službenici su dužni svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Rijeke, Etičkom kodeksu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, pravilima struke, uputama pročelnika i ostalih nadređenih službenika.

 

 

Članak 15.

 

Lake povrede službene dužnosti, pored onih utvrđenih zakonom, su i nepoštivanje naputka gradonačelnika, nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, te povrede koje su kao lake propisane drugim općim aktima Grada Rijeke.

 

 

Članak 16.

 

U upravnom postupku postupa službenik raspoređen na radno mjesto u čijem je opisu poslova vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.

Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

Kada je službenik koji je raspoređen na radno mjesto u čijem je opisu poslova vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, spriječen ili ako radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka odnosno rješavanje o upravnoj stvari nadležan je pročelnik.

 

 

Članak 17.

 

Pročelnik može ovlastiti voditelja-ravnatelja direkcije odnosno drugog službenika Upravnog tijela za potpisivanje akata iz djelokruga rada Upravnog tijela.

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 18.

 

Rješenja o rasporedu na radna mjesta sukladno ovom Pravilniku donijeti će se najkasnije u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Do donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka, službenici nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

 

 

Članak 19.

 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada KLASA: 023-01/12-04/90-90, URBROJ: 2170/01-15-00-12-101 od 27. prosinca 2012., Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada KLASA: 023-01/13-04/75-8, URBROJ: 2170/01-15-00-13-23 od 15. listopada 2013., Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada KLASA: 023-01/14-04/29-22, URBROJ: 2170/01-15-00-14-12 od 18. ožujka 2014., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada KLASA: 023-01/14-04/109-42, URBROJ: 2170/01-15-00-14-87 od 12. siječnja 2015., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada KLASA: 023-01/16-04/11-67, URBROJ: 2170/01-15-00-16-37 od 29. veljače 2016., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada KLASA: 023-01/17-04/50-96, URBROJ: 2170/01-15-00-17-1 od 19. travnja 2017., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada KLASA: 023-01/18-04/52-16, URBROJ: 2170/01-15-00-18-1 od 28. veljače 2018., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada KLASA: 023-01/18-04/102-25, URBROJ: 2170/01-15-00-18-1 od 10. srpnja 2018., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada KLASA: 023-01/19-04/66-50, URBROJ: 2170/01-15-00-19-1 od 8. srpnja 2019., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada KLASA: 023-01/19-04/100-51, URBROJ: 2170/01-15-00-19-1 od 26. srpnja 2019., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada KLASA: 023-01/19-04/135-54, URBROJ: 2170/01-15-00-19-1 od 21. listopada 2019., Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada KLASA: 023-01/19-04/136-54, URBROJ: 2170/01-15-00-19-1 od 24. listopada 2019. i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada KLASA: 023-01/20-04/21-59, URBROJ: 2170/01-15-00-20-1 od 16. ožujka 2020.

 

 

Članak 20.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/42-76
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 17. ožujka 2021.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Prilog: SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA