GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 17. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 5.Na temelju članka 5. stavka 4. Odluke o ustrojavanju Ureda za unutarnju reviziju Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/08 i 11/10), ), te članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), na prijedlog voditeljice Ureda za unutarnju reviziju Grada Rijeke, Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. ožujka 2021. godine, donio je

 

 

 

PRAVILNIK
o unutarnjem redu Ureda za unutarnju reviziju Grada Rijeke

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuje unutarnje ustrojstvo Ureda za unutarnju reviziju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Ured), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te ostala pitanja od značaja za rad Ureda.

 

 

Članak 2.

 

U Uredu se obavljaju poslovi određeni zakonom, Odlukom o ustrojstvu Ureda za unutarnju reviziju Grada Rijeke, ovim Pravilnikom i drugim propisima.

 

 

Članak 3.

 

Izrazi sa rodnim značenjem koji se koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kod donošenja rješenja kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika, koristi se naziv radnog mjesta u rodu koji odgovara spolu službenika raspoređenog na to radno mjesto.

 

 

II. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

 

 

Članak 4.

 

Radom Ureda upravlja voditelj Ureda.

Za zakonitost i učinkovitost rada Ureda voditelj Ureda odgovara izravno gradonačelniku.

 

 

Članak 5.

 

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta voditelja Ureda do imenovanja voditelja Ureda na način propisan zakonom odnosno u razdoblju odsutnosti voditelja Ureda, gradonačelnik imenuje osobu koja će privremeno obavljati iste poslove i to iz reda službenika zaposlenih u Uredu ili upravnom tijelu Grada Rijeke.

 

 

III. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNA MJESTA

 

 

Članak 6.

 

Na radna mjesta ustrojena u Uredu mogu se primati i raspoređivati osobe koje ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom kojim se uređuje radni odnos službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.

Osoba bez završene izobrazbe za ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor  na temelju programa kojega donosi ministar financija može biti primljena u službu pod pretpostavkama propisanim posebnim zakonom.

 

 

Članak 7.

 

Postupak prijma u službu provodi se u skladu sa zakonom i planom prijma u službu koji za svaku kalendarsku godinu utvrđuje gradonačelnik.

Radna mjesta na neodređeno vrijeme popunjavaju se putem natječaja, a radna mjesta na određeno vrijeme putem oglasa.

Natječaj i oglas raspisuje gradonačelnik.

Natječaj se obvezno objavljuje u „Narodnim novinama“, na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke, a oglas putem nadležne službe za zapošljavanje i oglašavanjem na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke.

Rok za podnošenje prijava na natječaj i oglas je osam dana od dana objave.

 

 

Članak 8.

 

Uvjerenje kojim osoba koja se prijavila na natječaj odnosno oglas dokazuje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od tri mjeseca od dana objave natječaja odnosno oglasa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu, a troškove izdavanja uvjerenja snosi Grad Rijeka.

 

 

Članak 9.

 

Prilikom prijma u službu, voditelj Ureda dužan je službenika upoznati sa propisima u svezi s službeničkim odnosima, organizacijom rada te propisima o zaštiti na radu.

 

 

Članak 10.

 

Službenici se primaju u službu uz probni rad u skladu sa zakonom.

Za vrijeme probnog rada službenika ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova radnog mjesta na koje je primljen.

Probni rad službenika prati i ocjenu o njegovu radu donosi stručni tim od tri člana, koji imenuje gradonačelnik, a u kojem se obvezno nalazi neposredno nadređeni službenik.

Probni rad voditelja Ureda prati i ocjenu o njegovu radu donosi gradonačelnik.

Ako stručni tim ocjeni da osoba na probnom radu ne ostvaruje prosječne rezultate rada odnosno da njegove radne i stručne sposobnosti ne udovoljavaju zahtjevima za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen dostaviti će prijedlog gradonačelniku za prestanak rada najkasnije do posljednjeg dana probnog rada.

Službeniku koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan zbog opravdanih razloga (bolest i drugi opravdani razlog), probni rad može se produžiti za onoliko vremena koliko je bio opravdano odsutan.

 

 

IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

 

Članak 11.

 

Prilog ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Uredu, koja sadržava nazive i opise poslova radnih mjesta ustrojenih u Uredu, broj izvršitelja, stručne uvjete za raspored na radna mjesta, te druge opise razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

 

Članak 12.

 

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, voditelj Ureda raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima na to radno mjesto uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

 

 

V. OSTALA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD UREDA

 

 

Članak 13.

 

Službenici su dužni svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Rijeke, Etičkom kodeksu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, pravilima struke, uputama voditelja Ureda i gradonačelnika.

 

 

Članak 14.

 

Lake povrede službene dužnosti, pored onih utvrđenih zakonom, su i nepoštivanje naputka gradonačelnika, nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke te povrede koje su kao lake propisane drugim općim aktima Grada Rijeke.

 

 

Članak 15.

 

Voditelj Ureda odnosno gradonačelnik može ovlastiti nekog od službenika Ureda za potpisivanje akata iz djelokruga rada Ureda.

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 16.

 

Rješenja o rasporedu na radna mjesta sukladno ovom Pravilniku donijeti će se najkasnije u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Do donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka, službenici nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

 

 

Članak 17.

 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Ureda za unutarnju reviziju Grada Rijeke KLASA: 112-01/10-01/71, URBROJ: 2170/01-09-22-10-1 od 23. rujna 2010. i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda za unutarnju reviziju Grada Rijeke KLASA: 023-01/18-04/97-25, URBROJ: 2170/01-15-00-18-1 od 19. lipnja 2018.

 

 

Članak 18.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/27-75
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 4. ožujka 2021.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Prilog: SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA