GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 17. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 5.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), te članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), na prijedlog pročelnice Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. ožujka 2021. godine, donio je

 

 

 

 

PRAVILNIK
o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuje unutarnje ustrojstvo Odjela gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Upravno tijelo), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te ostala pitanja od značaja za rad Upravnog tijela.

 

 

Članak 2.

 

U Upravnom tijelu obavljaju se poslovi određeni zakonom, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke, ovim Pravilnikom i drugim propisima.

 

 

Članak 3.

 

Izrazi sa rodnim značenjem koji se koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kod donošenja rješenja kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika, koristi se naziv radnog mjesta u rodu koji odgovara spolu službenika raspoređenog na to radno mjesto.

 

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNOG TIJELA

 

 

Članak 4.

 

U Upravnom tijelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

1. Direkcija plana, razvoja i gradnje, u kojoj se obavljaju poslovi u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i gradnje građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te poslovi nabave opreme, analize, kontrole i uređenja prometa, u smislu analize postojećih i predlaganja novih prometnih rješenja lokalnog značaja, dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, utvrđivanja i (prisilne) naplate komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, te poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

2. Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, u kojoj se obavljaju poslovi održavanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, davanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, utvrđenja i (prisilne) naplate obveze komunalne i druge naknade, te spomeničke rente, poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja i privremenog korištenja površina javne namjene te poslovi u svezi prekopa i zauzeća površina javne namjene.

3. Direkcija za komunalno redarstvo, u kojoj se obavljaju poslovi nadzora nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu, kao i drugih općih akata Grada i relevantnih propisa, vezanih uz komunalno gospodarstvo kojima je utvrđena nadležnost komunalnih redara, kao i poslovi izdavanja rješenja i obveznih prekršajnih naloga utvrđenih propisima i općim aktima Grada vezanih uz prethodno navedene nadležnosti komunalnog redarstva.

4. Direkcija za prometno redarstvo, u kojoj se obavljaju poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom, s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema u gradu.

U Direkciji plana, razvoja i gradnje, kao unutarnja ustrojstvena jedinica, ustrojava se:

1. Služba plana, u kojoj se obavljaju poslovi ekonomske analize i planiranja potreba gradnje građevina, poslovi proračunskog praćenja projektiranja, pripreme zemljišta za gradnju uključivo kupnju zemljišta, građenje, poslovi sudjelovanja u primopredaji i preuzimanju građevina u vlasništvo, poslovi pripreme proračuna i planiranja i kontrole izvršenja razvojnih projekata u suradnji s komunalnim i trgovačkim društvima, Agencijom za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i ostalim upravnim tijelima Grada Rijeke.

U Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se:

1. Služba gospodarenja i naplate, u kojoj se obavljaju poslovi u svezi utvrđivanja obveza i (prisilne) naplate komunalne naknade, spomeničke rente i naknade za uređenje voda (u ime Hrvatskih voda), te poslovi naplate korištenja i privremenog korištenja površina javne namjene sukladno općem aktu Grada, poslovi u svezi prekopa i zauzeća površina javne namjene te koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

2. Služba održavanja, u kojoj se obavljaju poslovi u svezi održavanja građevina te uređaja i pripadajućih objekata komunalne infrastrukture sukladno propisima o komunalnom gospodarstvu.

U Direkciji za komunalno redarstvo, kao unutarnja ustrojstvena jedinica, ustrojava se:

1. Služba za komunalno redarstvo, u kojoj se obavljaju poslovi nadzora nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu, kao i drugih općih akata Grada i relevantnih propisa, vezanih uz komunalno gospodarstvo kojima je utvrđena nadležnost komunalnih redara, kao i poslovi izdavanja rješenja i obveznih prekršajnih naloga utvrđenih propisima i općim aktima Grada vezanih uz prethodno navedene nadležnosti komunalnog redarstva.

 

 

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

 

 

Članak 5.

 

Upravnim tijelom upravlja pročelnik, direkcijom voditelj-ravnatelj direkcije, a službom voditelj službe.

Za zakonitost i učinkovitost rada Upravnog tijela pročelnik odgovara Gradonačelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada direkcije voditelj – ravnatelj direkcije odgovara pročelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada službe voditelj službe odgovara voditelju-ravnatelju direkcije i pročelniku.

 

 

Članak 6.

 

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom odnosno u razdoblju odsutnosti pročelnika, gradonačelnik imenuje osobu koja će privremeno obavljati iste poslove i to iz reda službenika zaposlenih u Upravnom tijelu.

 

 

IV. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNA MJESTA

 

 

Članak 7.

 

Na radna mjesta ustrojena u Upravnom tijelu mogu se primati i raspoređivati osobe koje ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.

 

 

Članak 8.

 

Postupak prijma u službu provodi se u skladu sa zakonom i planom prijma u službu koji za svaku kalendarsku godinu utvrđuje gradonačelnik.

Radna mjesta na neodređeno vrijeme popunjavaju se putem natječaja, a radna mjesta na određeno vrijeme putem oglasa.

Natječaj se obvezno objavljuje u „Narodnim novinama“, na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke, a oglas putem nadležne službe za zapošljavanje i oglašavanjem na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke.

Rok za podnošenje prijava na natječaj i oglas je osam dana od dana objave.

 

 

Članak 9.

 

Uvjerenje kojim osoba koja se prijavila na natječaj odnosno oglas dokazuje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od tri mjeseca od dana objave natječaja odnosno oglasa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu, a troškove izdavanja uvjerenja snosi Grad Rijeka.

 

 

Članak 10.

 

Prilikom prijma u službu, pročelnik je dužan službenika upoznati sa propisima u svezi s službeničkim odnosima, organizacijom rada te propisima o zaštiti na radu.

 

 

Članak 11.

 

Službenici se primaju u službu uz probni rad u skladu sa zakonom.

Za vrijeme probnog rada službenika ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova radnog mjesta na koje je primljen.

Probni rad službenika prati i ocjenu o njegovu radu donosi stručni tim od tri člana, koji imenuje pročelnik Upravnog tijela, a u kojem se obvezno nalazi neposredno nadređeni službenik.

Probni rad pročelnika prati i ocjenu o njegovu radu donosi gradonačelnik.

Ako stručni tim ocjeni da osoba na probnom radu ne ostvaruje prosječne rezultate rada odnosno da njegove radne i stručne sposobnosti ne udovoljavaju zahtjevima za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen dostaviti će prijedlog pročelniku za prestanak rada najkasnije do posljednjeg dana probnog rada.

Službeniku koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan zbog opravdanih razloga (bolest i drugi opravdani razlog), probni rad može se produžiti za onoliko vremena koliko je bio opravdano odsutan.

 

 

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

 

Članak 12.

 

Prilog ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Upravnom tijelu, koja sadržava nazive i opise poslova radnih mjesta ustrojenih u Upravnom tijelu, broj izvršitelja, stručne uvjete za raspored na radna mjesta, te druge opise razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

 

Članak 13.

 

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik, voditelj-ravnatelj direkcije odnosno voditelj službe raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima na to radno mjesto uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

 

 

VI. OSTALA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD UPRAVNOG TIJELA

 

 

Članak 14.

 

Službenici su dužni svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Rijeke, Etičkom kodeksu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, pravilima struke, uputama pročelnika i ostalih nadređenih službenika.

 

 

Članak 15.

 

Lake povrede službene dužnosti, pored onih utvrđenih zakonom, su i nepoštivanje naputka gradonačelnika, nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, te povrede koje su kao lake propisane drugim općim aktima Grada Rijeke.

 

 

Članak 16.

 

U upravnom postupku postupa službenik raspoređen na radno mjesto u čijem je opisu poslova vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.

Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

Kada je službenik koji je raspoređen na radno mjesto u čijem je opisu poslova vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, spriječen ili ako radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka odnosno rješavanje o upravnoj stvari nadležan je pročelnik.

 

 

Članak 17.

 

Pročelnik može ovlastiti voditelja-ravnatelja direkcije ili drugog službenika Upravnog tijela za potpisivanje akata iz djelokruga rada Upravnog tijela.

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 18.

 

Rješenja o rasporedu na radna mjesta sukladno ovom Pravilniku donijeti će se najkasnije u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Do donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka, službenici nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

 

 

Članak 19.

 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/12-04/90-89, URBROJ: 2170/01-15-00-12-113 od 31. prosinca 2012., Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/13-04/29-96, URBROJ: 2170/01-15-00-13-32 od 20. ožujka 2013., Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/13-04/68-5, URBROJ: 2170/01-15-00-13-15 od 4. rujna 2013., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/13-04/111-14, URBROJ: 2170/01-15-00-13-74 od 23. prosinca 2013., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/14-04/34-24, URBROJ: 2170/01-15-00-14-45 od 22. travnja 2014., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/14-04/54-30, URBROJ: 2170/01-15-00-14-2 od 13. lipnja 2014., Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/15-04/49-54, URBROJ: 2170/01-15-00-15-27 od 6. lipnja 2015., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/15-04/60-57, URBROJ: 2170/01-15-00-15-18 od 15. rujna 2015., Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/16-04/6-66, URBROJ: 2170/01-15-00-16-47 od 10. veljače 2016., Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/16-04/62-78, URBROJ: 2170/01-15-00-16-1 od 26. srpnja 2016., Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/17-04/19-91, URBROJ: 2170/01-15-00-17-1 od 7. ožujka 2017., Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/18-04/12-15, URBROJ: 2170/01-15-00-18-1 od 5. veljače 2018., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/18-04/92-25, URBROJ: 2170/01-15-00-18-1 od 19. lipnja 2018., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/18-04/181-36, URBROJ: 2170/01-15-00-18-1 od 17. prosinca 2018., Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/19-04/9-39, URBROJ: 2170/01-15-00-19-1 od 11. veljače 2019., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/19-04/45-46, URBROJ: 2170/01-15-00-19-1 od 21. svibnja 2019., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/19-04/147-55, URBROJ: 2170/01-15-00-19-1 od 18. studenog 2019., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/20-04/14-59, URBROJ: 2170/01-15-00-20-1 od 24. veljače 2020., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/20-04/63-61, URBROJ: 2170/01-15-00-20-1 od 2. lipnja 2020. i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav KLASA: 023-01/20-04/110-69, URBROJ: 2170/01-15-00-20-1 od 9. studenog 2020.

 

 

Članak 20.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/31-75
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 9. ožujka 2021.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Prilog: SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA