GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 17. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 5.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), na prijedlog pročelnika Odjela gradske uprave za financije, Gradonačelnik Grada Rijeke, 10. ožujka 2021. godine, donio je

 

 

 

PRAVILNIK
o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za financije

 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuje unutarnje ustrojstvo Odjela gradske uprave za financije (u daljnjem tekstu: Upravno tijelo), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te ostala pitanja od značaja za rad Upravnog tijela.

 

 

Članak 2.

 

U Upravnom tijelu obavljaju se poslovi određeni zakonom, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke, ovim Pravilnikom i drugim propisima.

 

 

Članak 3.

 

Izrazi sa rodnim značenjem koji se koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kod donošenja rješenja kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika, koristi se naziv radnog mjesta u rodu koji odgovara spolu službenika raspoređenog na to radno mjesto.

 

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNOG TIJELA

 

 

Članak 4.

 

U Upravnom tijelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

1. Direkcija za proračun, u kojoj se obavljaju poslovi pripreme, planiranja i izrade proračuna i projekcija proračuna, poslovi praćenja, kontrole i analize izvršavanja proračuna te poslovi izrade izvještaja o izvršenju proračuna.

2. Direkcija računovodstva proračuna i gradske riznice, u kojoj se obavljaju poslovi računovodstva proračuna i proračunskih korisnika, izrada financijskih izvještaja te poslovi upravljanja i organizacije sustava Riznice Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Riznica) u nadležnosti Direkcije.

3. Direkcija financijske operative i platnog prometa gradske riznice, u kojoj se obavljaju poslovi planiranja likvidnosti Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grada), obračuna i knjigovodstveno evidentiranje osobnih primanja, izrada izvještaja prema nadležnim državnim tijelima, protokoliranje i kontrola obveza, prikupljanje i izvršavanje i nadzor svih obveza Grada i proračunskih korisnika putem jedinstvenog računa Riznice, koordiniranje i nadzor rada, naplata i povrati primljenih i izdanih instrumenata osiguranja plaćanja, obračunska plaćanja, poslovi blagajne, koordinacija i nadzor rada sa putnim nalozima, organizacija i upravljanje sustava Riznice iz nadležnosti Direkcije.

4. Direkcija gradskih poreza i ostalih prihoda, u kojoj se obavljaju poslovi utvrđivanja i naplate gradskih poreza, prihoda od prodanih stanova, predstečajnih nagodbi/sporazuma i drugih prihoda, vode upravni i porezni postupci, poduzimaju mjere naplate, pokreću i vode postupci prisilne naplate te provodi praćenje i izvješćivanje u svrhu naplate drugih prihoda iz djelokruga rada, sukladno posebnim propisima.

U Direkciji za proračun kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

1. Služba za proračun, u kojoj se obavljaju poslovi pripreme, planiranja i izrade prijedloga proračuna i projekcija te izmjena i dopuna proračuna tijekom proračunske godine, poslovi utvrđivanja proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna, poslovi praćenja i kontrole izvršavanja proračuna, izrade godišnjih i polugodišnjih izvještaja o izvršenju proračuna, provedba postupaka vezanih za zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, izračun i kontrola fiskalnog kapaciteta Grada te poslovi praćenja zaduživanja i izrade izvješća o stanju duga.

2. Služba za proračunske analize, u kojoj se obavljaju poslovi praćenja, kontrole i analize dinamike izvršavanja  proračuna, izrade financijskih analiza i projekcija, izrade periodičnih izvještaja o stanju izvršenja proračuna (mjesečni, tromjesečni), izrade prijedloga objedinjenog godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na nivou Grada te izmjena i dopuna plana, financijskog praćenja i analize dinamike izvršavanja prihoda i rashoda projekata sufinanciranih iz fondova i programa Europske unije te izrade periodičnih izvješća o financijskoj realizaciji provedbe EU projekata.

U Direkciji računovodstva proračuna i gradske riznice kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

1. Služba knjigovodstva proračuna i gradske riznice, u kojoj se obavljaju računovodstveno-knjigovodstveni poslovi proračuna i proračunskih korisnika i poslovi izrade propisanih financijskih i statističkih izvještaja.

2. Služba analitičkog knjigovodstva potraživanja i obveza, u kojoj se obavljaju poslovi analitičkog knjigovodstva potraživanja i obveza, vođenja propisanih pomoćnih knjiga i analitičkih evidencija potraživanja i obveza, usklađivanje stanja s kupcima i dobavljačima, izrada izvještaja iz djelokruga rada te priprema knjigovodstvene dokumentacije i podataka iz poslovnih knjiga za potrebe sudskih, ovršnih i ostalih postupaka naplate.

U Direkciji financijske operative i platnog prometa gradske riznice kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

1. Služba likvidature i platnog prometa, u kojoj se obavljaju poslovi protokoliranja i kontrole obveza, prikupljanje i izvršavanje svih obveza Grada i proračunskih korisnika iz nadležnosti Grada putem jedinstvenog računa Riznice, nadzor i kontrola centraliziranog izvršavanja istih, koordiniranje, kontrola i nadzor rada sa primljenim i izdanim instrumentima osiguranja plaćanja, naplata i povrati istih po nalogu nadležnih upravnih tijela, izrada izvještaja za knjiženje, obračunska plaćanja, poslovi blagajne, koordinacija, kontrola i nadzor rada sa putnim nalozima, administriranje sustava Riznice iz svoje nadležnosti za Grad i proračunske korisnike.

2. Služba centralne isplate osobnih primanja, u kojoj se obavljaju poslovi obračuna osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja, subvencija, knjigovodstveno evidentiranje istih, izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih izvještaja te statističkih izvještaja prema nadležnim državnim tijelima, usklađenje i kontrola zaduženja i podmirenja s nadležnim državnim tijelima, kontrola i nadzor centraliziranog izvršenja rashoda osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja Grada i proračunskih korisnika, izrada dokazne dokumentacije za potrebe projekata, administriranje šifrarnika Riznice iz nadležnosti Direkcije za Grad i proračunske korisnike Grada.

U Direkciji gradskih poreza i ostalih prihoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

1. Služba za gradske poreze, u kojoj se obavljaju poslovi utvrđivanja i evidentiranja poreznih obveznika, izdavanje poreznih rješenja, rješenja o ovrsi, rješenja o povratu te drugih akata u upravnom i drugim postupcima, poduzimanje mjera naplate, izvješćivanje te planiranje i praćenja ostvarenja prihoda iz djelokruga rada, vođenje očevidnika postupaka i naplate, izrada knjigovodstvenih naloga, obračunavanje kamata, prijave potraživanja u predstečajnim postupcima, stečajevima i likvidacijama iz djelokruga rada.

2. Služba za neporezne prihode, u kojoj se obavljaju poslovi utvrđivanja, praćenja i evidentiranja potraživanja s osnove ugovorene obročne otplate cijene stana i predstečajnih nagodbi/sporazuma, poslovi evidentiranja i praćenja koncesija u aplikaciji registra koncesija pri nadležnom državnom tijelu, poduzimanje mjera naplate, izvješćivanje, planiranje i praćenje ostvarenja prihoda iz djelokruga rada, vođenje očevidnika postupaka i naplate, izrada knjigovodstvenih naloga, rješenja o povratu te izdavanje drugih akata u upravnom i drugim postupcima, obračunavanje kamata, prijava potraživanja u predstečajnim postupcima, stečajevima i likvidacijama.

 

 

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

 

 

Članak 5.

 

Upravnim tijelom upravlja pročelnik, direkcijom voditelj-ravnatelj direkcije, a službom voditelj službe.

Za zakonitost i učinkovitost rada Upravnog tijela pročelnik odgovara Gradonačelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada direkcije voditelj – ravnatelj direkcije odgovara pročelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada službe voditelj službe odgovara voditelju-ravnatelju direkcije i pročelniku.

 

 

Članak 6.

 

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom odnosno u razdoblju odsutnosti pročelnika, Gradonačelnik imenuje osobu koja će privremeno obavljati iste poslove i to iz reda službenika zaposlenih u Upravnom tijelu.

 

 

IV. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNA MJESTA

 

 

Članak 7.

 

Na radna mjesta ustrojena u Upravnom tijelu mogu se primati i raspoređivati osobe koje ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.

 

 

Članak 8.

 

Postupak prijma u službu provodi se u skladu sa zakonom i planom prijma u službu koji za svaku kalendarsku godinu utvrđuje gradonačelnik.

Radna mjesta na neodređeno vrijeme popunjavaju se putem natječaja, a radna mjesta na određeno vrijeme putem oglasa.

Natječaj se obvezno objavljuje u „Narodnim novinama“, na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke, a oglas putem nadležne službe za zapošljavanje i oglašavanjem na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke.

Rok za podnošenje prijava na natječaj i oglas je osam dana od dana objave.

 

 

Članak 9.

 

Uvjerenje kojim osoba koja se prijavila na natječaj odnosno oglas dokazuje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od tri mjeseca od dana objave natječaja odnosno oglasa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu, a troškove izdavanja uvjerenja snosi Grad Rijeka.

 

 

Članak 10.

 

Prilikom prijma u službu, pročelnik je dužan službenika upoznati sa propisima u svezi s službeničkim odnosima, organizacijom rada te propisima o zaštiti na radu.

 

 

Članak 11.

 

Službenici se primaju u službu uz probni rad u skladu sa zakonom.

Za vrijeme probnog rada službenika ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova radnog mjesta na koje je primljen.

Probni rad službenika prati i ocjenu o njegovu radu donosi stručni tim od tri člana, koji imenuje pročelnik Upravnog tijela, a u kojem se obvezno nalazi neposredno nadređeni službenik.

Probni rad pročelnika prati i ocjenu o njegovu radu donosi gradonačelnik.

Ako stručni tim ocjeni da osoba na probnom radu ne ostvaruje prosječne rezultate rada odnosno da njegove radne i stručne sposobnosti ne udovoljavaju zahtjevima za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen dostaviti će prijedlog pročelniku za prestanak rada najkasnije do posljednjeg dana probnog rada.

Službeniku koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan zbog opravdanih razloga (bolest i drugi opravdani razlog), probni rad može se produžiti za onoliko vremena koliko je bio opravdano odsutan.

 

 

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

 

Članak 12.

 

Prilog ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Upravnom tijelu, koja sadržava nazive i opise poslova radnih mjesta ustrojenih u Upravnom tijelu, broj izvršitelja, stručne uvjete za raspored na radna mjesta, te druge opise razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

 

Članak 13.

 

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik, voditelj-ravnatelj direkcije odnosno voditelj službe raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima na to radno mjesto uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

 

 

VI. OSTALA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD UPRAVNOG TIJELA

 

 

Članak 14.

 

Službenici su dužni svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Rijeke, Etičkom kodeksu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, pravilima struke, uputama pročelnika i ostalih nadređenih službenika.

 

 

Članak 15.

 

Lake povrede službene dužnosti, pored onih utvrđenih zakonom, su i nepoštivanje naputka gradonačelnika, nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, te povrede koje su kao lake propisane drugim općim aktima Grada Rijeke.

 

 

Članak 16.

 

U upravnom postupku postupa službenik raspoređen na radno mjesto u čijem je opisu poslova vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.

Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

Kada je službenik koji je raspoređen na radno mjesto u čijem je opisu poslova vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, spriječen ili ako radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka odnosno rješavanje o upravnoj stvari nadležan je pročelnik.

 

 

Članak 17.

 

Pročelnik može ovlastiti voditelja-ravnatelja direkcije ili drugog službenika Upravnog tijela za potpisivanje akata iz djelokruga rada Upravnog tijela.

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 18.

 

Rješenja o rasporedu na radna mjesta sukladno ovom Pravilniku donijeti će se najkasnije u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Do donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka, službenici nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

 

 

Članak 19.

 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za financije KLASA: 023-01/12-04/90-89, URBROJ: 2170/01-15-00-12-111 od 28. prosinca 2012., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za financije KLASA: 023-01/13-04/60-4, URBROJ: 2170/01-15-00-13-27 od 16. srpnja 2013., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za financije KLASA: 023-01/13-04/108-3, URBROJ: 2170/01-15-00-13-36 od 11. prosinca 2013., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za financije KLASA: 023-01/16-04/32-71, URBROJ: 2170/01-15-00-16-1 od 27. travnja 2016., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za financije KLASA: 023-01/18-04/7-15, URBROJ: 2170/01-15-00-18-1 od 23. siječnja 2018., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za financije KLASA: 023-01/18-04/96-25, URBROJ: 2170/01-15-00-18-1 od 19. lipnja 2018., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za financije KLASA: 023-01/19-04/7-38, URBROJ: 2170/01-15-00-19-1 od 4. veljače 2019., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za financije KLASA: 023-01/19-04/46-46, URBROJ: 2170/01-15-00-19-1 od 24. svibnja 2019., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za financije KLASA: 023-01/19-04/170-57, URBROJ: 2170/01-15-00-19-1 od 17. prosinca 2019. i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za financije KLASA: 023-01/20-04/98-68, URBROJ: 2170/01-15-00-20-1 od 12. listopada 2020.

 

 

Članak 20.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/34-75
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 10. ožujka 2021.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Prilog: SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA