GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 17. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 5.Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (″Narodne novine“ broj 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 11. ožujka 2021. godine, donijelo je

 

 

 

P L A N
razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine

 

 

 

 *Plan razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine
nalazi se na dnu stranice* 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/26
URBROJ: 2170-01-16-00-21-8
Rijeka, 11. ožujka 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 

Plan razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine