GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 3.Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 26. veljače 2021. godine, donijelo je

 

 

 

 

PLAN
davanja koncesija na području grada Rijeke za 2021. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Plan davanja koncesija na području grada Rijeke za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

 

Članak 2.

 

Grad Rijeka planira u 2021. godini dati sljedeće koncesije:

1. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija/info centar/marketinška agencija)

     – planirani broj koncesija: jedna koncesija,

     – rok na koji se koncesija planira dati: deset godina,

     – procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 18.234,00 kuna,

     – pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o zaštiti i i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20).

2. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica/caffe bar)

     – planirani broj koncesija: jedna koncesija,

     – rok na koji se koncesija planira dati: deset godina,

     – procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 89.667,00 kuna (fiksni dio 62.292,00 kuna i varijabilni dio 27.375,00 kuna),

     – pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o zaštiti i i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20).

 

 

Članak 3.

 

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana iz članka 2. zadužen je Odjel gradske uprave za kulturu.

 

Članak 4.

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/20
URBROJ: 2170-01-16-00-21-3
Rijeka, 26. veljače 2021.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.