GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 3.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13,148/13, 92/14 i 110/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. veljače 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa općeg dobra i ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet

 

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status općeg dobra na nekretnini u k.o. Zamet, označenoj kao k.č.br. 1536/7 površine 38 m2, u zemljišnoj knjizi upisanoj u z.k.ul. 5702 kao opće dobro te se ukida status javnog dobra na nekretnini u k.o. Zamet, označenoj kao k.č.br. 1536/8 površine 15 m2, u zemljišnoj knjizi upisanoj u z.k.ul. PI kao javno dobro, koje nekretnine se, sukladno Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/03, 26/05 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17, 21/19 i 22/19-ispravak), nalaze u građevinskom području naselja (oznake GP-3), a prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje KLASA: UP/I-350-05/20-01/6, URBROJ: 2170/01-13-00-20-7 od 05. lipnja 2020. godine, predstavljaju dio građevne čestice za rekonstrukciju dijela Labinske ulice.

 

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa općeg dobra, odnosno brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/23
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 26. veljače 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.