GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 3.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18- pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. veljače 2021. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kozala

 

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u k.o.Kozala, označenoj kao k.č.br.313/9 površine 6 m2, upisanoj u z.k.ul.PI, koja sukladno Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20-ispravak), suglasnosti Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA:350-02/19-01/710, URBROJ:2170/01-01-10-20-10 od 4.5.2020. godine i rješenju Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje KLASA:UP/I-350-05/20-05/000049, URBROJ:2170/01-13-01-20-0007 od 30.9.2020. godine o utvrđivanju građevne čestice, predstavlja dio građevne čestice stambene zgrade u Rijeci, Bože Milanovića 25.

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno – knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/15
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 26. veljače 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.