GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 3.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18,11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. veljače 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Kozala

 

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra na nekretnini u k.o. Kozala, označenoj kao k.č.br. 1414/1 površine 8 m2, upisanoj u z.k.ul. PI, koja sukladno Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja gradskog područja Lukovići – Brašćine – Pulac (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 22/07), suglasnosti Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-02/20-01/129, URBROJ: 2170/01-01-10-20-3 od 14. travnja 2020. godine i rješenju Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, KLASA: UP/I-350-05/15-05/42, URBROJ: 2170/01-13-01-16-7 od 29. veljače 2016. godine, o utvrđivanju građevne čestice zgrade i stanju u naravi predstavlja dio građevne čestice stambene zgrade u Rijeci, na adresi Pulac 4.

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno – knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 26. veljače 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.