GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 3.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijekebroj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. veljače 2021. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o razrješenju članice Odbora za javna priznanja Grada Rijeke

 

 

I.

 

 Razrješuje se Morana Jokić dužnosti članice Odbora za javna priznanja Grada Rijeke.

 

 

II.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/4
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 26. veljače 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.