GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 3.Na temelju članka 391. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. veljače 2021. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o prihvaćanju Sporazuma o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina

 

 

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Sporazum o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina, kojim Grad Rijeka ustupa trgovačkom društvu RIJEKA SPORT d.o.o. Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1 (u daljnjem tekstu: Rijeka sport d.o.o.) nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke označene kao samovlasnički dio 1/1 nad zkč.br. 545/5, dvorana malih sportova, površine 444 čhv, zkč.br. 546/2, dvorište, površine 738 m2 i zkč.br. 547/2, pašnjak, površine 3.930 m2, sve upisane u zk.ul.br. 2964, k.o. Kozala, a koje u naravi čine sportsku dvoranu “Dinko Lukarić” s pripadajućim zemljištem u Rijeci, Kozala 37, procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 7.850.000,00 kuna (slovima: sedammilijunaosamstopedesettisuća kuna), na ime djelomičnog namirenja duga Grada Rijeke prema Rijeka sportu d.o.o.

 

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke potpisat će, u ime Grada Rijeke, Sporazum iz članka 1. ove Odluke sa trgovačkim društvom Rijeka sport d.o.o.

 

 

Članak 3.

 

Sporazum o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Sporazum iz stavka 1. ovoga članka nije predmet objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/17
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 26. veljače 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.